House Daiquiri

  • House rhum blend (Appleton Reserve, Rhum JM Blanc, Plantation OFTD), cane,